Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

effic
8015 fcb5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
effic
8663 7926 420
Reposted fromzciach zciach viaoski oski

January 15 2020

effic
2087 d77b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoski oski
effic
3577 3677 420
Reposted fromexistential existential viaoski oski
effic
0582 762d 420
Reposted fromhrafn hrafn
effic
6160 3c30 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
effic
4760 fa39 420
The Age of Adaline (2015)

January 14 2020

effic
5274 01a7 420
Reposted byhrafnpchamtensyfbettersorrythansafexxpoppyseedrhubarbrrPeconpati2k6GabreiilakrysbuBabyPandaHuggergrovlymorgensternFifphilmacflypunishermoglismywszystkofilmowaYXPrezesRadyMinistrowapluzynapotatosgreywolfx86fuckingspecialverdantforcerobintsKerisha
effic
5244 1452 420
Reposted byrhubarbrr000monnnn066contigogrovlyFifphilmacflypuremindx
effic
5222 537e 420
Reposted bybehindmyeyelids behindmyeyelids
effic
5221 05b4 420
Reposted bybriatskarhubarbrrrhubarbrr
effic
5129 9841 420
Reposted byJessSilenterhubarbrrrhubarbrranimareska-liberal-ironistsrcemoje
effic
Tam, gdzie świat czyni się obrazem, byt w całości zakłada się jako coś, na co człowiek się nastawia i co chce zatem pozwać przed siebie, mieć przed sobą. Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go człowiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany. (…) To nie światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności

[Martin Heidegger, Czas światoobrazu.]
effic
9413 eedf 420
effic
3822 25ed 420
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaEldharjarr Eldharjarr
effic
8309 6c4b 420
Reposted fromartlover artlover viaEldharjarr Eldharjarr
effic
6058 7920 420
Reposted fromartlover artlover viaEldharjarr Eldharjarr
effic
0981 afd0 420
Reposted fromartlover artlover viaEldharjarr Eldharjarr
effic
0570 cde4 420
Reposted fromartlover artlover viaEldharjarr Eldharjarr

January 13 2020

effic
1084 594d 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl